Polityka Ochrony Prywatnosci

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO chcielibyśmy przekazać Ci kilka informacji, które przedstawiamy poniżej.

Co to jest RODO?
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest AMK Portal Sp. z o. o. , ul. Armii Krajowej 24, 83-330 Żukowo, NIP 589 200 65 51. Możesz się z nami kontaktować przez formularz kontaktowy dostępny na stronie kontakt.

W jakich celach TAKIDOM.PL przetwarza moje dane?
Ponieważ zarejestrowałeś się jako Użytkownik – Wystawca i zaakceptowałeś Regulamin przetwarzamy Twoje dane osobowe w szczególności w celu wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym do umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu TAKIDOM.PL Oznacza to, że będziemy powiadamiać Cię o potencjalnych Klientach na wystawiane przez Ciebie w formie ogłoszeń towary ( nieruchomości ), polecać Cię Klientom i kontaktować Cię z nimi. Chcemy podpowiadać Ci kategorie i lokalizacje powiązane z Twoją działalnością i wysyłać Ci spersonalizowane informacje o nowościach, ankietach i poradach. Naszą obsługę telefoniczną, korespondencję oraz obsługę Twoich ewentualnych płatności mogą realizować nasi pracownicy i firmy zewnętrzne. 

Więcej na temat sposobu i czasu przetwarzania danych osobowych, przekazywania, skarg, znajdą Państwo poniżej, w naszej Polityce Ochrony Prywatności.

Jakie prawa ma Użytkownik w TAKIDOM.PL?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Jak zawsze masz prawo dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować.

Czy moje dane będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?
Tak.
 Aby zbierać statystyki, skutecznie dostarczać Ci maile oraz ciągle usprawniać działanie Serwisu, w tym pokazywać Ci coraz lepiej dopasowane strony i oferty, korzystamy z narzędzi firm znajdujących się poza EOG., takich jak Google LLC czy MailChimp czy Facebook. Dbamy o to, by firmy te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności".

Więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez TAKIDOM.PL znajdziesz poniżej w Polityce Ochrony Prywatności i Regulaminie.


Polityka ochrony prywatności
(Załącznik nr 1 do Regulaminu)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Celem serwisu www.takidom.pl  jest ułatwianie kontaktów handlowych pomiędzy Użytkownikami- Wystawcami chcącymi sprzedać usługę lub produkty ( nieruchomości ), a Użytkownikami - Klientami na te usługi i produkty. Jednocześnie dokładamy starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzanych nam informacji i danych. Serwis wykorzystuje nowoczesne i sprawdzone technologie, co zwiększa techniczne bezpieczeństwo świadczonych usług.

I. Administrator danych osobowych oraz cel polityki ochrony prywatności

1. AMK Portal Sp. z o. o. , ul. Armii Krajowej 24, 83-330 Żukowo, NIP 589 200 65 51  (dalej "TAKIDOM.PL" lub "ADMINISTRATOR") jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "ogólne rozporządzenie o ochronie danych"), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że ADMINISTRATOR ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez TAKIDOM.PL, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu "przetwarzać" albo "przetwarzanie", mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usługi).

2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez TAKIDOM.PL w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.takidom.pl oraz powiązanych z nią usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja, składanie zapytań ofertowych, przesyłanie opinii oraz wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług TAKIDOM.PL. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Ochrony Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO".

3. Korzystanie z TAKIDOM.PL możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i Regulaminu TAKIDOM.PL.

4. Klikając w linki zamieszczone na platformie TAKIDOM.PL możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż TAKIDOM.PL  i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.

5. Korzystanie z serwisu internetowego, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z serwisu internetowego Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: 
(1) zawieranie umów z TAKIDOM.PL - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie serwisu internetowego oraz w regulaminie serwisu internetowego i niniejszej polityce ochrony prywatności niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi z
Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie serwisu internetowego oraz w regulaminie serwisu;
(2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów ) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 
(1) przetwarzane zgodnie z prawem;
(2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
(3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
(4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
(5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

II. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych w TAKIDOM.PL

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
(1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
(2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
(3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub
(4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej.

Poniżej opisaliśmy działania występujące na danych osobowych Użytkowników, w związku z korzystaniem z usług, które TAKIDOM.PL oferuje swoim Użytkownikom w ramach serwisu internetowego TAKIDOM.PL. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wymienionych poniżej celów.

1. Użytkownik – Klient składający zapytanie  podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie nazwa firmy, NIP) oraz akceptuje Regulamin.

Cele i podstawa prawna: TAKIDOM.PL przetwarza dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do realizacji Umowy z Użytkownikiem (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)), w następującym zakresie:

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
poszukiwania na zlecenie (to i kolejne) ( system powiadomień ) Użytkowników - Wystawców gotowych przedstawić ofertę Użytkownikowi- Klientowi;
kontaktowania Użytkownika – Klienta z  Użytkownikami – Wystawcami, między innymi poprzez wysłanie jego danych kontaktowych poprzez wiadomość e-mail do Użytkowników- Wystawców, którzy wystawiają poszukiwane przez klienta towary;
obsługi zgłoszeń (np. poprzez formularz na stronie Kontakt);
rozwiązywania problemów technicznych;


Komu TAKIDOM.PL  udostępnia dane? 
Nasi pracownicy mogą kontaktować się z Użytkownikiem-Klientem w celu obsługi jego zapytań. Dane osobowe przekazywane są też Użytkownikom-Wystawcą, którzy wystawiają poszukiwane przez klienta towary, czyli tym samym zgłosili chęć kontaktu z Użytkownikiem-Klientem.

Jak długo TAKIDOM.PL przetwarza dane? 
Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy, w trakcie jej obowiązywania. Po tym okresie dane przechowywane są w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od daty wygaśnięcia Umowy.


2. Użytkownik- Wystawca  podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie nazwa firmy, NIP) oraz akceptuje Regulamin.

Cele i podstawa prawna: TAKIDOM.PL przetwarza dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do realizacji Umowy zawartej z Użytkownikiem (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)), w następującym zakresie:

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
pełnego korzystania z serwisu TAKIDOM.PL, w tym powiadamiania o Użytkownikach-Klientach, którzy poszukują wystawiane przez  przez Użytkownika-Wystawcę towary ( nieruchomości )
kontaktowania Użytkowników-Wystawców z Użytkownikami-Klientami i udostępnianie danych kontaktowych Użytkownika-Wystawcy  potencjalnym Klientom: Użytkownikowi-Klientowi, w tym poprzez wiadomości e-mail;
obsługi zgłoszeń (np. poprzez formularz na stronie Kontakt);
kontaktowania się z Użytkownikiem-Wystawcą w celu świadczenia usług;
zakładania, zarządzania i obsługiwania konta;
zarządzania wystawionymi przez Użytkownika-Wystawcę  ogłoszeniem, np. zamknięciem ogłoszenia w wyznaczonym terminie;
rozwiązywania problemów technicznych;
obsługi reklamacji gdy Klient ją złoży;

Komu TAKIDOM.PL  udostępnia dane? Dane przekazywane są potencjalnym klientom Wystawcy, którzy są Użytkownikami TAKIDOM.PL. Naszą obsługę telefoniczną, korespondencję oraz obsługę ewentualnych płatności mogą realizować pracownicy TAKIDOM.PL i firmy zewnętrzne.

Jak długo TAKIDOM.PL przetwarza dane? Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy, w trakcie jej obowiązywania. Po tym okresie dane przechowywane są w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od daty wygaśnięcia Umowy.

3. Użytkownik składając Opinię w Serwisie podaje swoje dane (imię i nazwisko, adres e-mail, ewentualnie nazwę firmy i numer telefonu) i akceptuje Regulamin.

Cele i podstawa prawna: TAKIDOM.PL przetwarza dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do realizacji Umowy (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)) w celu zarekomendowania innym Użytkownikom serwisu ocenianego Wystawcy.

Komu TAKIDOM.PL udostępnia dane? Wystawca oceniany przez Użytkownika będzie miał dostęp do jego danych kontaktowych. Jeśli Wystawca dokona Odkryć danych kontaktowych potencjalnych Klientów oni również będą mogli zobaczyć dane kontaktowe tego Użytkownika wraz z treścią opinii. Pozostali Użytkownicy zobaczą jedynie imię i treść opinii. Pracownicy TAKIDOM.PL  mogą kontaktować się z Użytkownikiem w celu weryfikacji jego Opinii.

Jak długo TAKIDOM.PL przetwarza dane? Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy, w trakcie jej obowiązywania. Po tym okresie dane przechowywane są w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od daty wygaśnięcia Umowy.4. Użytkownik kontaktuje się z TAKIDOM.PL (podając adres e-mail, ewentualnie numer telefonu, imię, nazwisko) poprzez formularz kontaktowy na stronie kontakt lub poprzez wiadomość e-mail.

Cele i podstawa prawna: dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO) w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Działem Obsługi Klienta, w tym do obsługi jego sprawy i udzielenia odpowiedzi w odpowiednim wątku.

Komu TAKIDOM.PL udostępnia dane? Dane udostępniane są pracownikom TAKIDOM.PL.

Jak długo TAKIDOM.PL przetwarza dane? Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Dane przechowywane są przez okres maksymalnie 10 lat.

5. Użytkownik  kontaktuje się z Wystawcą (podając adres e-mail, ewentualnie telefon, imię i nazwisko) poprzez formularz kontaktowy na stronie dotyczącej tego Wystawcy (nazywanej wizytówką).

Cele i podstawa prawna: TAKIDOM.PL  przetwarza na podstawie zgody (Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO), dane Użytkownika w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Wystawcą, w tym poinformowania Wystawcy kto jest nadawcą wiadomości.

Komu TAKIDOM.PL udostępnia dane? Dane udostępniamy Wystawcy, z którym Użytkownik chce się skontaktować.

Jak długo TAKIDOM.PL  przetwarza dane? Dane przechowywane są przez 12 miesięcy na wypadek ewentualnych roszczeń i sporów.

6. Użytkownik przystępując do Programu Partnerskiego podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko, nazwa działalności, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres, hasło, ewentualnie NIP) i akceptuje Regulamin.

Cele i podstawa prawna: TAKIDOM.PL przetwarza dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do realizacji Umowy (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)) w zakresie:

udostępniania narzędzi służących do pobierania Kreacji. Kreacje umożliwiają Użytkownikom dostęp do Produktów Programu Partnerskiego poprzez Stronę internetową Użytkownika zarejestrowanego w Programie Partnerskim;
udostępniania narzędzi do monitorowania skuteczności oraz do obsługi rozliczeń;
kontaktowania się z Partnerem w celu świadczenia usług;

Komu TAKIDOM.PL  udostępnia dane? Obsługę telefoniczną, korespondencję oraz obsługę ewentualnych płatności mogą realizować pracownicy TAKIDOM.PL i firmy zewnętrzne.

Jak długo TAKIDOM.PL przetwarza dane? Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy w trakcie jej obowiązywania. Po tym okresie dane przechowywane są w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od daty wygaśnięcia Umowy.

7. Dla naszych Użytkowników oraz na zlecenie Pytających znajdujemy firmy także w Internecie, poprzez ogólnodostępne wyszukiwarki takie jak Google czy Bing. Informacje, które znajdujemy to najczęściej dane firmowe, ponieważ jednak mogą pojawić się wśród nich dane osobowe (np. imię i nazwisko w nazwach jednoosobowych działalności lub w adresach email) przedstawiamy także informacje poniżej.

Cele i podstawa prawna: głównym celem działalności i prawnie uzasadnionym interesem TAKIDOM.PL jest pomoc Użytkownikom w znalezieniu interesujących ich Wystawców usług i produktów. Dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu TAKIDOM.PL (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) lub jest to niezbędne do realizacji Umowy z Użytkownikiem (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)) w celach:

proponowania Użytkownikom, którzy szukają Wystawców poprzez TAKIDOM.PL, kontaktu z tak wyszukanymi FIRMAMI;
wysyłania tak wyszukanym FIRMOM powiadomień o Użytkownikach szukających Wystawców  poprzez TAKIDOM.PL;

Komu TAKIDOM.PL udostępnia dane? Dane FIRM udostępniane są przez TAKIDOM.PL Użytkownikom, którzy szukają Dostawców przez TAKIDOM.PL. Korespondencję i obsługę telefoniczną mogą realizować pracownicy TAKIDOM.PL i firmy zewnętrzne.

Jak długo TAKIDOM.PL przetwarza dane? Dane przetwarzane są dopóki Użytkownik lub osoba, której dane dotyczą nie zgłosi chęci ich usunięcia. Po tym okresie dane przechowywane są maksymalnie przez 12 miesięcy w celu rozstrzygania ewentualnych roszczeń i sporów.

8. Wystawcy mogą na podstawie naszego Regulaminu w ramach Umowy skorzystać z narzędzia do wysyłania próśb o opinie lub zlecić nam pozyskanie opinii od swoich Klientów. Powierzają nam wtedy dane Klientów w celu pozyskania opinii. Powierzenie realizowane jest w zakresie zbierania, przechowywania, opracowywania i zmieniania takich danych jak np. imię i nazwisko, adres e-mail czy numeru telefonu. TAKIDOM.PL przechowuje powierzone dane maksymalnie przez 10 lat, aby zabezpieczyć interesy TAKIDOM.PL, Wystawcy i klienta Wystawcy na wypadek ewentualnych roszczeń i sporów.

9. Ponadto TAKIDOM.PL przetwarza w wymienionych poniżej celach dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO):

dostosowywanie kategorii zapytań, lokalizacji dla Użytkowników na podstawie aktywności w TAKIDOM.PL;
monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, składane Zapytania;
kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
przeprowadzanie badań i analiz serwisu TAKIDOM.PL między innymi pod kątem funkcjonowania, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
dopasowanie reklam lub ustawień usług podmiotów zewnętrznych zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług serwisu TAKIDOM.PL;
wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych, windykacyjnych;
statystycznych;
Archiwizacyjnych;


III. Pliki Cookies oraz inne podobne technologie

Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu, umożliwienia logowania do niego oraz współpracy z aplikacjami udostępnianymi przez firmę Google, Inc. oraz Facebook. Akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca Serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu. Dla zapewnienia sprawnego korzystania z naszych usług TAKIDOM.PL używa także innych niż cookies technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.

IV. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Serwis korzysta z informacji, dotyczących Użytkownika by np. podpowiedzieć mu czego jeszcze szukali Użytkownicy zainteresowani podobnymi ofertami i wysyłać mu spersonalizowane informacje o nowościach, poradach i ankietach, nie wywołuje to żadnych skutków prawnych wobec Użytkownika i nie wpływa w inny, podobny sposób na jego sytuację.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

V. Prawa Użytkownika

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo dostępu do treści: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości, w przejrzysty sposób udzielimy informacji:

jakie są cele przetwarzania jego danych i jaka jest podstawa prawna przetwarzania,
przez jaki okres jego dane będą przetwarzane,
jak korzystamy z profilowania,
jak wyłączyć profilowanie oraz jakie będą tego konsekwencje,
jakie prawa ma Użytkownik jeśli chodzi o jego dane osobowe,
jak uzyskać kopię swoich danych

Prawo pobrania kopii danych: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości wyślemy Użytkownikowi kopię jego danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.

Prawo do sprostowania: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości TAKIDOM.PL  poprawi błędne lub nieaktualne dane oraz uzupełni dane niekompletne.

Prawo do usunięcia danych: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości usuniemy jego dane jeśli nie będzie żadnych innych podstaw ich przetwarzania (np. po rozwiązaniu Umowy przechowujemy dane przez maksymalnie 10 lat na wypadek rozstrzygania ewentualnych roszczeń i sporów).

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości nie będziemy udostępniać danych Użytkownika na stronie serwisu. Po wykonaniu tej operacji Użytkownik utraci historię swojego konta.

Prawo do przenoszenia danych: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości wyślemy plik z danymi w powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa Użytkownik może też wskazać podmiot, któremu mamy przesłać dane. Użytkownik w calach bezpieczeństwa powinien upewnić się kto otrzyma jego dane.

Prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania danych i przetwarzania: Użytkownik może poprzez formularz kontaktowy zgłosić sprzeciw wobec profilowania. Po weryfikacji tożsamości TAKIDOM.PL wyłączy profilowanie, jednak nie będzie w stanie dalej świadczyć wszystkich Usług w związku z czym dane mogą zostać usunięte.

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody Użytkownika ma on prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI. Odbiorcy danych

Dla prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, firma informatyczna, czy podmiot obsługujący płatności elektroniczne i kartą płatniczą). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce ochrony prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Dostawcy, który korzysta w serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Dostawcy wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w serwisie internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Dostawcę;
dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym serwisu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (firmy informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz działań marketingowych i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką ochrony prywatności;
dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych i tłumaczeniowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;

VII. Przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy

Aby zbierać statystyki, skutecznie dostarczać maile Użytkownikom oraz ciągle usprawniać działanie Serwisu, w tym pokazywać Użytkownikom coraz lepiej dopasowane strony i oferty, korzystamy z narzędzi firm znajdujących się poza EOG, takich jak Google LLC, MailChimp czy Facebook. Dbamy o to, by firmy te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych – zgodnie z RODO. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności".

VIII. Bezpieczeństwo danych Użytkownika

Wszystkie zbierane przez TAKIDOM.PL dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane, partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez TAKIDOM.PL wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Hasło. Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek chronić dostęp do swojego hasła. Zarejestrowany Użytkownik nie powinien w żadnym wypadku udostępniać swojego hasła osobom trzecim. Za wszelkie działania Zarejestrowanego Użytkownika lub osób trzecich na rzecz jego konta odpowiada on sam. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić korzystając z opcji Mój TAKIDOM.PL /  Zmiana hasła. Nie należy zapisywać hasła w przeglądarce internetowej. W razie konieczności należy to robić wyłącznie na komputerze, do którego posiada się wyłączny dostęp. W szczególności nie należy zapamiętywać haseł na komputerach dostępnych publicznie (np. w kawiarenkach internetowych).
Konto Użytkownika. Konto Użytkownika zawiera poufne dane. Użytkownik nie powinien nikomu udostępniać informacji pozwalających na dostęp i korzystanie z konta. Dane konta Użytkownika można zmienić korzystając z opcji w menu Mój TAKIDOM.PL.
Wiadomości email. TAKIDOM.PL dokłada wszelkich starań celem zapewnienia bezpiecznej transmisji wiadomości email do odbiorców. TAKIDOM.PL wykorzystuje zabezpieczenia w postaci:
technik kryptograficznych stosowanych podczas nawiązywania połączeń oraz w samej transmisji danych z serwerami odbiorców oraz nadawców wiadomości;
rekordów SPF (Sender Policy Framework) we wpisach DNS, określających serwery poczty oraz zasady realizowania wysyłek wiadomości z domen oferteo.pl;
sygnatur DKIM (DomainKeys Identified Mail) zabezpieczających przed podszywaniem się pod nadawcę;

IX. Zmiany Polityki Ochrony Prywatności
Administratorowi przysługuje prawo zmiany Polityki Ochrony Prywatności TAKIDOM.PL w każdej chwili. Nowa Polityka Ochrony Prywatności TAKIDOM.PL zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania w portalu na stronie https://takidom.pl/pages/Polityka_Ochrony_Prywatnosci.html

X. Kontakt
Wszelkie pytania odnośnie Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do nas za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem kontakt lub poprzez wysłanie wiadomości email na adres: biuro@taakidom.pl

NOTA
Właścicielem i administratorem portalu TAKIDOM.PL jest firma AMK Portal Sp. z o. o. , ul. Armii Krajowej 24, 83-330 Żukowo.
Ochrona prywatności w Internecie jest dla TAKIDOM.PL  istotną kwestią, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo danych Użytkownika przekazywanych podczas korzystania z serwisu TAKIDOM.pl, szczególnie podczas składania zamówień i korzystania z kont użytkowników.
W sierpniu 2011 roku zarejestrowaliśmy u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór danych osobowych pod nazwą "Baza CROOM". Dane osobowe Użytkownika są zatem chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest AMK Portal Sp. z o. o. , ul. Armii Krajowej 24, 83-330 Żukowo. Przypominamy, że w każdym momencie masz prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.
W sposób szczególny szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe.
Jakiekolwiek informacje zebrane na Państwa temat będą użyte do wykonania usługi, którą zamówiono, oraz do poprawy jakości naszych usług. Powyższe cele realizujemy poprzez odpowiednie wykorzystanie i ochronę informacji.
Dajemy Użytkownikom naszego serwisu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają przekazania właściwych informacji.

Jakie informacje zbieramy i po co?

Dane zbierane podczas rejestracji
Aby móc skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będzie wymagana rejestracja w systemie. Podczas rejestracji zapytamy Państwa o adres e-mail oraz hasło.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu
Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu usługi w naszym serwisie zapytamy o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności .W przypadku wyboru płatności przez kanały internetowe, czyli płatność e-przelewem lub kartą kredytową obsługę Klienta przejmuje firma DotPay. W tym przypadku tylko system DotPay zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach takie jak : imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV,. Formularze DotPay znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami. Więcej o firmie DotPay można poczytać na stronie: www.dotpay.pl.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np.  adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy Państwo kontaktujecie się z nami
W przypadku kontaktu z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

Adres IP
Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych - do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Cookies
W serwisie TAKIDOM.pl wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach takidom.pl
Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętał Państwa komputer, ale udostępni je jedynie w ramach serwisu www.takidom.pl . Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli masz problemy z używaniem naszej strony lub nie zgadzasz się na personalizację serwisu proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że prawidłowe działanie kont użytkowników uzależnione jest od cookies, a ich wyłączenie może ograniczyć funkcjonalność kont.
Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?
W szczególny sposób dbamy o Państwa dane osobowe, których ochrona jest dla nas bardzo ważna i w sposób szczególny strzeżemy ich przed dostępem osób trzecich.

Konieczność podania danych osobowych następuje w poniższych przypadkach:
1.Dokonując transakcji w naszym serwisie prosimy o podanie danych osobowych (nazwisko lub nazwa firmy, imię lub NIP, dane teleadresowe, telefon oraz email). Zebrane w ten sposób dane służą tylko i wyłącznie prawidłowemu przeprowadzeniu transakcji . Przechowujemy podane dane w bazie, aby ułatwić w przyszłości przeprowadzenie transakcji w naszym serwisie.2. Zakładając konto w taakiDOM.pl będziesz poproszony o podanie danych osobowych (nazwisko, imię, dane teleadresowe, telefon oraz email). Przechowujemy podane dane w bazie, aby ułatwić w przyszłości ponowne transakcje  w naszym serwisie. Podane podczas rejestracji dane osobowe w żaden sposób nie będą udostępniane osobom trzecim.

GIODO
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymogi prawne
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. każdy Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W tym celu prześlij e-mail pod adres: biuro@taakidom.pl lub list polecony na adres: AMK Portal Sp. z o. o. , ul. Armii Krajowej 24, 83-330 Żukowo.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować ? 
Jeżeli dokonałeś transakcji, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące świadczonych przez nas usług.

Słownik cookie 
niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera

log systemowy
informacja przekazywana serwerowi przez komputer użytkownika przy każdym połączeniu. Może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie ze stroną WWW

adres IP
indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu. Numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (IP statyczny) lub w przypadku korzystania z połączenia modemowego przydzielony mu na dane połączenie (IP dynamiczny).

O czym należy jeszcze pamiętać?
Jeżeli korzystacie Państwo z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z usług archon.pl, do których należy się zalogować- prosimy o wylogowanie się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować Państwa zasobów lub informacji.
Dane podane przez podczas  składania zamówienia znasz tylko Ty i www.taakidom.pl .Z naszej strony gwarantujemy, że jeżeli nie wyraziłeś na to zgody to Twoje dane nikomu nie zostaną ujawnione, jednak Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, może być zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich, zgodnie z wymogami GIODO.

Zmiana polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie taakidom.pl. W razie dodatkowych pytań, dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt; dane kontaktowe znajdują się na stronie: http://taakidom.pl/kontakt