TaakiDom.pl Internetowa platforma ofert nieruchomości

807 637 Ogłoszeń w serwisie!

Regulamin

Regulamin portalu internetowego TAKIDOM.PL

Obowiązuje od 01.05.2011 roku.


Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą portalu TAKIDOM.pl i wszystkimi korzystającymi z portalu Użytkownikami. Korzystanie z portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.


Dział I

Informacje ogólne


 1. Portal TAKIDOM.pl zwany dalej Portalem, jest witryną/serwisem informacyjno - promocyjnym Rynku nieruchomości w Polsce i zagranicą. Nie jest Biurem Pośrednictwa.

 2. Celem portalu jest gromadzenie i udostępnianie danych teleadresowych w katalogach branżowych portalu, zwanych dalej Wpisami oraz  ofert firm prowadzących działalność gospodarczą i osób prywatnych Zwanych dalej Użytkownikiem w bazach portalu.

 3. Wydawcą Portalu jest firma TAKIDOM.PL Iga Lisiecka , ul. Zamkowa 6, 98-200 Sieradz, NIP 8827 23 15 696, zwanym dalej Wydawcą.Dział II

Korzystanie z jakichkolwiek usług i funkcji portalu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.


 1. Wpis w katalogach branżowych portalu:

  a- jest płatny,

  b- może być dokonany przez Użytkownika,

  c- może być dokonany przez pracownika portalu na podstawie ogólnodostępnych danych teleadresowych.

 2. Rejestracja w portalu jest dobrowolna.

 3. Użytkownik po wyrażeniu zgody drogą mailową lub telefonicznąm  zawiera z Wydawcą umowę na podstawie której Wydawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi publikacji  lub publikacji i wyróżniania ogłoszeń na portalu internetowym TAKIDOM.PL.

 4. Za publikację lub publikację i wyróżnianie ogłoszeń w ramach usług abonamentowych, Wydawca pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem. Wydawca portalu nie pobiera opłat za publikację ogłoszeń w ramach Konta Startowego lub w ramach testu usługi abonamentowej. 

 5. Szczegółowe informacje, na temat opłat za umieszczanie i wyróżnianie ofert nieruchomości na portalu, znajdują się na stronach:

  a- "Cennik indywidualni" ,

  b- "Cennik biura",

  c- "Cennik deweloperzy",

  d-"Cennik biura ogłoszeń".

 6. Zamieszczane oferty mogą być:

  a- dodawane ręcznie przez Użytkowników,

  b- dodawane za pomocą automatycznych eksportów z programów na jakich pracują Użytkownicy po wcześniejszym wygenerowaniu danych dostępowych niezbędnych do konfiguracji eksportu przez pracownika portalu.

  c- dodane ręcznie przez obsługę portalu.

 7. Usuwanie ofert odbywa się:

  a- automatycznie przez kolejne eksporty przyrostowe,

  b- ręcznie przez użytkownika,

  c- ręcznie przez Dział Techniczny w przypadku ofert niezgodnych z treścią niniejszego regulaminu,

  d- ręcznie przez Dział Techniczny w przypadku ofert nie posiadających zdjęć, a promowanych o wyżej niż 5 pkt. w ramach promocyjnej opłaty abonamentowej.

 8. Usługi abonamentowe są świadczone dla podmiotów gospodarczych.

 9.  Usługi abonamentowe aktywowane są przez Wydawcę na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika w formie telefonicznej lub mailowej, lub na podstawie pisemnej umowy.

 10. Wielkość miesięcznych opłat za publikację i wyróżnianie ogłoszeń zwana dalej Abonamentami zależy od zadeklarowanej przez Użytkownika liczby ogłoszeń i zaakceptowanej wielkości usługi.

 11. Użytkownik nie ma obowiązku dokonywania rezygnacji z darmowej usługi publikacji ogłoszeń w ramach Konta Startowego lub w ramach testu usługi abonamentowej, ponieważ do świadczenie usługi płatnej zawsze wymagana jest  zgody użytkownika.

 12. W przypadku zwłoki w płatnościach na rzecz wydawcy portalu przekraczającej 14 dni kalendarzowych Wydawca portalu może zawiesić z końcem bieżącego cyklu rozliczeniowego usługi świadczone na rzecz Użytkownika.

 13. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z płatnych usług abonamentowych z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od koniec trwającego cyklu rozliczeniowego. Wiadomość o rezygnacji z kontynuacji usługi należy przekazać mailowo na adres biuro@taakidom.pl. Warunkiem uznania  rezygnacji jest otrzymanie od Wydawcy mailowej wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem jej przyjęcia.

 14. W przypadku usługi świadczonej na podstawie pisemnej  umowy, po wygaśnięciu okresu na jaki umowa świadczenia usług została zawarta, usługa świadczona jest nadal z nieokreślonym czasem ważności z zastrzeżeniem zapisów punku 13 niniejszego działu.

 15. Rozliczanie płatności.

  a- rozliczenia transakcji kartą kredytową/płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl.

  b- rozliczenia płatności przy pomocy sms-ów przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

  c- rozliczenia płatności dokonanych bezpośrednio na konto bankowe Wydawcy prowadzone jest przez Dział Rozliczeń Finansowych portalu.

 16. Wydawca portalu wysyła cykliczne Raporty ze statystykami, powiadomieniami i zapytaniami, zwane dalej Raportami. Raporty informują o liczbie odsłon ogłoszeń na liście wynikowej i o liczbie odsłon ogłoszenia, o aktualnej ofercie portalu i zapytaniach bezpośrednich lub skojarzeniowych. Raporty są wysyłane w cyklach tygodniowych i dla osób prywatnych dotyczą pojedynczego ogłoszenia, a dla podmiotów gospodarczych dotyczą grupy ogłoszeń. Na prośbę Użytkownika przekazaną Wydawcy, w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia, może zostać zawieszona funkcja automatycznej wysyłki raportów.  Każdy użytkownik może w dowolnej chwili podjąć decyzję o uczestniczeniu lub nie uczestniczeniu w systemie wymiany powiadomień dotyczących ofert skojarzeniowych. Uczestnictwo w systemie wymiany powiadomień dotyczących ofert skojarzeniowych jest dobrowolne.

 17. Wszelkie uwagi i wnioski wysyłane do Wydawcy w sprawie funkcjonowania portalu, powinny być kierowane na adres e-mail: biuro@taakidom.pl

 18. Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z portalu, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

 19. Ogłoszenia zamieszczone na portalu są publikowane za darmo na portalach partnerskich. Wydawca Portalu zastrzega, iż ogłoszenia mogą być lub nie być widoczne na portalach partnerskich, co zależy od indywidualnych kryteriów weryfikacji stosowanych przez poszczególne portale partnerskie.

 20. Aktywacja usług publikacji i wyróżniania ogłoszeń następuje:

  a- automatycznie, po opłaceniu za usługę przez użytkownika za pośrednictwem operatora DOTPAY.pl

  b- ręcznie przez Dział Techniczny portalu dla wszystkich kont na których są ogłoszenia dodane przez podmioty gospodarcze.

 21. Usługi aktywowane automatycznie są wyłączane automatycznie po upływie czasu trwania usługi bez konieczności zawiadamiania przez Użytkownika o rezygnacji z usługi.


Dział III

Prawa i możliwości Użytkowników portalu.


 1. Użytkownik rejestrując się w portalu :

  a- zgadza się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,

  b- akceptuje w pełni ten Regulamin korzystania z portalu,

  c- zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy Swojego hasła i zgadza się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do portalu przez osoby, którym udostępni swój login i hasło,

  d- zobowiązuje się zawiadomić Wydawcę natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do portalu za pomocą Swojego hasła.

  e- zobowiązuje się utworzyć konto odpowiednie do charakteru prowadzonej działalność z uwzględnieniem:

  - Firmy działające na rynku pierwotnym oraz firmy lub osoby prowadzące działalność w zakresie sprzedaży własnych nieruchomości mogą utworzyć konto jako deweloper.

  - Firmy działające w oparciu o umowy pośrednictwa mogą utworzyć konto jako biuro nieruchomości.

  - Firmy działające na rynku reklamowym i wydawniczym mogą utworzyć konto jako biuro ogłoszeń.

  - Osoby indywidualne oferujące własne nieruchomości mogą utworzyć konto jako osoba prywatna.

 2. Na życzenie Użytkownika, wydawca może zablokować, wstrzymać, zaprzestać w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez użytkownika, publikacje wpisów i ofert użytkownika.


Dział IV

Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich (Dz.Ust z dn. 30 czerwca 2000 r.).

 1. Wydawca zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informuje, że portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

 2. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.

 3. Wydawca zastrzega możliwość blokowania kont Użytkowników w dowolnym czasie bez podania przyczyny.


Dział V

Aktywność użytkownika, przesyłanie materiałów


 1. Użytkownik ma prawo przesyłania do portalu swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania. W związku z tym Użytkownik w pełni zgadza się, że jego aktywność w ramach portalu i konta:

  a- nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będzie przesyłać do portalu lub wykorzystując mechanizmy portalu żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,

  b- nie może naruszać praw innych użytkowników portalu, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzyma się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach portalu,

  c- nie będzie wykorzystywać mechanizmów portalu do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam,

  d- nie będzie przesyłał ofert w liczbie przekraczającej limit wynikający z włączonej usługi abonamentowej.

 2. Użytkownik zgadza się, aby wydawca portalu miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego jego wpisu/oferty bez podania przyczyny.


Dział VI

Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich.


Jeżeli Użytkownik zauważy, iż Jego lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w portalu, powinien przesłać informację w tej sprawie do wydawcy portalu na adres .


Dział VII

Wyłączenia gwarancji.

 1. Użytkownik w pełni akceptuje, że wydawca udostępnia portal taki jaki jest.

 2. Użytkownik zdaje sobie sprawę, że opublikowane w portalu materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Jego potrzebom i oczekiwaniom. Zgadza się, że korzysta z portalu tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

 3. Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem portalu oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:

  a- wydawca portalu nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w portalu,

  b- wydawca portalu nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w portalu oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.


Dział VIII

Odsyłacze do innych portali/witryn/serwisów, ogłoszenia i reklamy.

 1. W portalu są publikowane odsyłacze do innych portali. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - Klientów Wydawcy. Wydawca portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

 2. Użytkownikom zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych portali/witryn/serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Treść zamieszczanego ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno - etycznymi obowiązującymi w Polsce.


Dział IX

Rozstrzyganie sporów.

 1. W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z portalu Użytkownik zgadza się, iż:

  a- niniejszy Regulamin korzystania z portalu podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny w Polsce.

  b- w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

  c- w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w portalu i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.


Dział X

Zmiany zapisów regulaminu.


Użytkownik zgadza się, iż Wydawca portalu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w portalu w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z portalu jest równoznaczne z ich akceptacją.

Z dniem 22.10.2016 roku każdy użytkownik portalu zostanie poinformowany o każdej zmianie regulaminu i zostanie mu ona przedstawiona do akceptacji.


Dział XI

Reklamacje.

 1. Użytkownik portalu ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail  przesąłnej na adres biuro@taakidom.pl w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia. Wydawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później jednak, niż 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.

 2. Użytkownik ma prawo do zwrotu pieniędzy za rozpatrzoną na jego rzecz reklamację. Zwrot pieniędzy następuje na konto bankowe Użytkownika w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 3. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi (usunięcia ogłoszenia) przed zakończeniem się emisji ogłoszenia (w trakcie emisji) i zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną część usługi. Zwrot pieniędzy następuje na konto bankowe Użytkownika w terminie 7 dni roboczych od daty rezygnacji z usługi. Zapisy niniejszego punktu nie dotyczą użytkowników będących podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w ich przypadku usługa z której rezygnują  wygasa wraz z zakończeniem aktualnego cyklu rozliczeniowego z zastrzeżeniem zapisów działu II punkt 14 i 15.

 4. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość składania reklamacji za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres biuro@taakidom.pl w terminie 7 dni od daty zakończenia miesięcznego cyklu rozliczeniowego, którego reklamacja dotyczy.


Dział XII

Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając nasz portal, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu w sprawie korzystania z portalu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

 2. Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka Prywatności i Zaufania.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia/zamieszczenia na portalu, tj. od 01.05.2011 roku z późniejszymi zmianami.