Regulamin

Regulamin portalu internetowego TAKIDOM.PL


Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą portalu TAKIDOM.pl i wszystkimi korzystającymi z portalu Użytkownikami. Stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z witryny takidom.pl. Odwiedzając nasz portal, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu w sprawie korzystania z portalu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.


 1. Korzystanie z portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 2. Korzystanie z jakichkolwiek usług i funkcji portalu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 3. Portal TAKIDOM.pl zwany dalej Portalem, jest witryną/serwisem informacyjno- promocyjnym Rynku nieruchomości w Polsce i zagranicą.

 4. Celem portalu jest gromadzenie i udostępnianie danych teleadresowych w katalogach branżowych portalu, zwanych dalej Wpisami oraz ogłoszeń nieruchomości firm prowadzących działalność gospodarczą i osób prywatnych Zwanych dalej Użytkownikiem w bazach portalu.

 5. Wydawcą Portalu jest firma AMK Portal Sp. z o. o. , ul. Armii Krajowej 24, 83-330 Żukowo, NIP 589 200 65 51, zwana dalej Wydawcą.

 6. Wpis w katalogach branżowych portalu:

  a- może być płatny,

  b- może być dokonany przez Użytkownika,

  c- może być dokonany przez pracownika portalu na podstawie ogólnodostępnych danych teleadresowych.

 7. Rejestracja w portalu jest dobrowolna.

 8. Użytkownik po dokonaniu rejestracji na portalu, zawiera z Wydawcą umowę na podstawie której Wydawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi publikacji lub publikacji i wyróżniania wpisów lub ogłoszeń na portalu internetowym TAKIDOM.PL.

 9. Za publikację lub publikację i wyróżnianie ogłoszeń w ramach usług abonamentowych, Wydawca pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem. Użytkownik zawiera z Wydawcą Umowę  na świadczenie usług płatnych z chwilą skonfigurowania eksportu swoich ofert na portal takidom.pl podając otrzymane od Wydawcy hasło o treści: Zgoda... gdzie w miejsce kropek wpisuje otrzymany od Wydawcy numer ID, lub podając hasło o innej treści.  Zawarcie z Wydawcą Umowy  na świadczenie usług płatnych następuje również w momencie ręcznego dodania ogłoszenia na portalu takidom.pl. Umowa o której mowa w niniejszym punkcie zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 353, który mówi o swobodzie umów, dla swej ważności nie wymaga podpisu.

 10. Szczegółowe informacje, na temat opłat za umieszczanie i wyróżnianie ofert nieruchomości na portalu, znajdują się na stronach:

  a- "Cennik indywidualni" ,

  b- "Cennik biura",

  c- "Cennik deweloperzy",

  d-"Cennik biura ogłoszeń".

 11. Zamieszczane oferty mogą być:

  a- dodawane ręcznie przez Użytkowników,

  b- dodawane za pomocą automatycznych eksportów z programów na jakich pracują Użytkownicy po wcześniejszym wygenerowaniu i udostępnieniu przez Wydawcę danych dostępowych niezbędnych do konfiguracji eksportu.

 12. Usuwanie ofert odbywa się:

  a- automatycznie przez kolejne eksporty przyrostowe,

  b- ręcznie przez użytkownika,

  c- ręcznie przez Dział Techniczny w przypadku ofert niezgodnych z treścią niniejszego regulaminu,

  d- ręcznie przez Dział Techniczny w przypadku ofert nie posiadających zdjęć, a promowanych o wyżej niż 5 pkt. w ramach promocyjnej opłaty abonamentowej.

 13. Usługi abonamentowe są świadczone dla podmiotów gospodarczych.

 14. Usługi abonamentowe aktywowane są przez Wydawcę na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, na świadczenie usług płatnych o której mowa w pkt. 9.

 15. Wartość miesięcznych opłat za publikację i wyróżnianie ogłoszeń zwana dalej Abonamentami zależy od zadeklarowanej przez Użytkownika liczby ogłoszeń.

 16. Użytkownik ma możliwość dokonania rezygnacji z usługi abonamentowej z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie. Z zastrzeżeniem: rezygnacji nie może dokonać użytkownik posiadające nieuregulowane zobowiązania wobec Wydawcy.

 17. Wydawca portalu może zawiesić świadczenie usług na rzecz Użytkownika z końcem trzeciego nieopłaconego miesięcznego cyklu rozliczeniowego.

 18. Rezygnacja z usług odbywa się zgodnie z zapisami umowy.

 19. Po wygaśnięciu okresu na jaki umowa świadczenia usług została zawarta, usługa świadczona jest nadal z nieokreślonym czasem ważności z zastrzeżeniem zapisów pkt. 18.                                                                                       

 20. Wszystkie płatności odbywają się online za pomocą bezpiecznego systemu Przelewy24, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  Więcej informacji o systemie płatności na https://www.przelewy24.pl/

 21. Wydawca portalu wysyła cykliczne Raporty ze statystykami, powiadomieniami i zapytaniami, zwane dalej Raportami. Raporty informują o liczbie odsłon ogłoszeń na liście wynikowej i o liczbie odsłon ogłoszenia, o aktualnej ofercie portalu i zapytaniach bezpośrednich lub skojarzeniowych. Raporty są wysyłane w cyklach tygodniowych i dla osób prywatnych dotyczą pojedynczego ogłoszenia, a dla podmiotów gospodarczych dotyczą grupy ogłoszeń. Na prośbę Użytkownika przekazaną Wydawcy, w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia, może zostać zawieszona funkcja automatycznej wysyłki raportów.

 22. Wydawca portalu umożliwia bezpłatną wymianę powiadomień mailowych zwanych zapytaniami pomiędzy Użytkownikami  Firmami posiadającymi oferty podobne do ofert dla jakich zostało przesłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy. Każdy Użytkownik Firma  może w dowolnej chwili podjąć decyzję o uczestniczeniu lub nie uczestniczeniu w systemie wymiany powiadomień dotyczących ofert podobnych/skojarzeniowych. Uczestnictwo w systemie wymiany powiadomień dotyczących ofert skojarzeniowych jest  dobrowolne i domyślnie aktywowane wraz z włączeniem usługi abonamnetowej.

 23. Wszelkie uwagi i wnioski wysyłane do Wydawcy w sprawie funkcjonowania portalu, powinny być kierowane na adres e-mail: biuro@taakidom.pl

 24. Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z portalu, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

 25. Ogłoszenia zamieszczone na portalu są publikowane za darmo na portalach partnerskich. Wydawca Portalu zastrzega, iż ogłoszenia mogą być lub mogą nie być widoczne na portalach partnerskich, co uzależnione jest od indywidualnych kryteriów weryfikacji stosowanych przez poszczególne portale partnerskie.

 26. Aktywacja usług publikacji i wyróżniania ogłoszeń następuje:

  a- automatycznie, po opłaceniu za usługę przez użytkownika za pośrednictwem operatora DOTPAY.pl

  b- ręcznie przez Dział Techniczny portalu dla wszystkich kont na których są ogłoszenia dodane przez podmioty gospodarcze.

 27. Usługi aktywowane automatycznie są wyłączane automatycznie po upływie czasu trwania usługi bez konieczności zawiadamiania przez Użytkownika o rezygnacji z usługi.

 28. Użytkownik rejestrując się w portalu :

  a- zgadza się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,

  b- akceptuje w pełni ten Regulamin korzystania z portalu,

  c- zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy Swojego hasła i zgadza się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do portalu przez osoby, którym udostępni swój login i hasło,

  d- zobowiązuje się zawiadomić Wydawcę natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do portalu za pomocą Swojego hasła.

  e- zobowiązuje się utworzyć konto odpowiednie do charakteru prowadzonej działalność z uwzględnieniem:

  - Firmy działające na rynku pierwotnym oraz firmy lub osoby prowadzące działalność w zakresie sprzedaży własnych nieruchomości mogą utworzyć konto jako deweloper.

  - Firmy działające w oparciu o umowy pośrednictwa mogą utworzyć konto jako biuro nieruchomości.

  - Firmy działające na rynku reklamowym i wydawniczym mogą utworzyć konto jako biuro ogłoszeń.

  - Osoby indywidualne oferujące własne nieruchomości mogą utworzyć konto jako osoba prywatna.

 29. Na życzenie Użytkownika, wydawca może zablokować, wstrzymać, zaprzestać w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez użytkownika, publikacje wpisów i ofert użytkownika.

 30. Wydawca zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej, zastrzeżenie praw autorskich (Dz.Ust z dn. 30 czerwca 2000 r.). Wydawca informuje, że portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

 31. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.

 32. Użytkownik ma prawo przesyłania do portalu swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów systemu komputerowego Wydawcy, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania. W związku z tym Użytkownik w pełni zgadza się, że jego aktywność w ramach portalu i konta:

  a- nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będzie przesyłać do portalu lub wykorzystując mechanizmy portalu żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,

  b- nie może naruszać praw innych użytkowników portalu, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzyma się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach portalu,

  c- nie będzie wykorzystywać mechanizmów portalu do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam,

  d- nie będzie przesyłał ofert w liczbie przekraczającej limit wynikający z włączonej usługi abonamentowej.

 33. Jeżeli Użytkownik zauważy, iż Jego lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w portalu, powinien przesłać informację w tej sprawie do wydawcy portalu na adres biuro@taakidom.pl  .

 34. Użytkownik w pełni akceptuje, że wydawca udostępnia portal taki jaki jest.

 35. Użytkownik zdaje sobie sprawę, że opublikowane w portalu materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Jego potrzebom i oczekiwaniom. Zgadza się, że korzysta z portalu tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

 36. Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem portalu oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:

  a- wydawca portalu nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w portalu,

  b- wydawca portalu nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w portalu oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

 37. W portalu są publikowane odsyłacze do innych portali. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - Klientów Wydawcy. Wydawca portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

 38. Użytkownikom zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych portali/witryn/serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Treść zamieszczanego ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno - etycznymi obowiązującymi w Polsce.

 39. W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z portalu Użytkownik zgadza się, iż:

  a- niniejszy Regulamin korzystania z portalu podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny w Polsce.

  b- w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

  c- w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w portalu i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.

 40. Wydawca portalu zobowiązany jest każdorazowo informować Użytkownik o wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu portalu.

 41. Użytkownik portalu ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres biuro@taakidom.pl w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia. Wydawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później jednak, niż 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.

 42. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą mają prawo składania reklamacji za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres biuro@taakidom.pl w terminie 7 dni od daty zakończenia miesięcznego cyklu rozliczeniowego, którego reklamacja dotyczy.

 43. Użytkownik ma prawo do zwrotu pieniędzy za rozpatrzoną na jego rzecz reklamację. Zwrot pieniędzy następuje na konto bankowe Użytkownika w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 44. Dodawanie ogłoszeń przez Użytkownika prywatnego następuje bezpłatnie. Płatne są jedynie usługi dodatkowe, zgodnie z cennikiem usług.

 45. Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka Prywatności i Zaufania.

 46. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia/zamieszczenia na portalu, tj. od 01.01.2022 roku z późniejszymi zmianami.Wydawca portalu TAKIDOM.PL