Podgląd aktualności

Hipoteka na nieruchomości jako forma zabezpieczenia zapłaty 2019-08-27 16:03
Ustanowienie hipoteki na nieruchomości jest jednym z wielu sposobów na zabezpieczenie zapłaty. Przez wielu hipoteka uznawana jest za najbardziej skuteczną formę zabezpieczenia wierzytelności. Czynność ustanowienia hipoteka, czyli zabezpieczenia zapłaty wymaga na ogół wizyty u notariusza.

Po pierwsze, wskazać należy, że oświadczenie o ustanowienie hipoteki składane przez właściciela danej nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego. Zaletą takiego rozwiązania jest niewątpliwie fakt, iż notariusz musi zadbać o to, by sporządzany przez niego akt notarialny był zgodny z wszelkimi obowiązującymi normami prawnymi i miał poprawną treść. Ponadto, notariusz zadba o to, by hipoteka została wpisana w księdze wieczystej ponieważ sama umowa między wierzycielem a właścicielem nieruchomości jest niewystarczająca.

Zaspokojenie wierzytelności hipotecznej

Po drugie, wierzytelność hipoteczna będzie zaspokojona w pierwszej kolejności w stosunku do innych wierzytelności. Wyjątek stanowią tu:

  • koszty egzekucyjne;
  • należności za prace za okres do trzech miesięcy (do wysokości najniższego wynagrodzenia);
  • renty za spowodowanie niezdolności do pracy, choroby, kalectwa lub śmierci;
  • należności alimentacyjne (art. 1025 K.p.c).

W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości miałby więcej długów, a pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przez komornika nie pokryłyby ich całości, wierzyciel hipoteczny miałby pierwszeństwo przy podziale pieniędzy z rzeczonej sprzedaży, co jest chyba największą zaletą zabezpieczenia hipotecznego.

Obciążenie nieruchomości hipoteką

Po trzecie, trzeba wspomnieć, iż hipoteka „podąża za nieruchomością”, czyli obciąża nieruchomość niezależnie od tego, kto jest jej właścicielem. Dlatego też, każdorazowo przed zakupem nieruchomości dokładnie sprawdzamy księgę wieczystą dla danej nieruchomości, by upewnić się, czy są tam ujawnione jakiekolwiek obciążenia hipoteczne. W przypadku gdybyśmy zdecydowali się na zakup nieruchomości, dla której wpisana jest hipoteka, musimy liczyć się z tym, iż wierzyciel zażąda spłaty zabezpieczonej nią wierzytelności. Jeśli nie udałoby mu się odzyskać pieniędzy dobrowolnie, może on doprowadzić do przymusowej sprzedaży nieruchomości przez komornika celem spłaty długu.

Czasami zdarza się, że interesująca nas nieruchomość jest obciążona hipoteką. W takiej sytuacji należy zachować czujność ale nie zawsze wstrzymywać się przed zawarciem transakcji. Często bowiem dochodzi do sytuacji, gdzie dłużnik sprzedając obciążoną nieruchomość, przedkłada stosowne zaświadczenie wierzyciela o wysokości zadłużenia. Jeżeli zadłużenie to jest niższe niż proponowana cena sprzedaży możemy po prostu część tej ceny, wystarczającą do spłaty zadłużenia, skierować bezpośrednio na rachunek wierzyciela, a ten po zaksięgowaniu wpłaty wyda dokumenty niezbędne do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.


Źródło: infor_pl

« Powrót