Podgląd aktualności

Polityka Prywatności 2022-01-03 10:16

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO


W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO chcielibyśmy przekazać Ci kilka informacji, które przedstawiamy poniżej.


Co to jest RODO?

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów.


Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest AMK Portal Sp. z o. o. , ul. Armii Krajowej 24, 83-330 Żukowo, NIP 589 200 65 51. Możesz się z nami kontaktować przez formularz kontaktowy dostępny na stronie kontakt.


W jakich celach TAKIDOM.PL przetwarza moje dane?

Ponieważ zarejestrowałeś się jako Użytkownik – Wystawca i zaakceptowałeś Regulamin przetwarzamy Twoje dane osobowe w szczególności w celu wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym do umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu TAKIDOM.PL Oznacza to, że będziemy powiadamiać Cię o potencjalnych Klientach na wystawiane przez Ciebie w formie ogłoszeń towary ( nieruchomości ), polecać Cię Klientom i kontaktować Cię z nimi. Chcemy podpowiadać Ci kategorie i lokalizacje powiązane z Twoją działalnością i wysyłać Ci spersonalizowane informacje o nowościach, ankietach i poradach. Naszą obsługę telefoniczną, korespondencję oraz obsługę Twoich ewentualnych płatności mogą realizować nasi pracownicy i firmy zewnętrzne. 


Więcej na temat sposobu i czasu przetwarzania danych osobowych, przekazywania, skarg, znajdą Państwo poniżej, w naszej Polityce Ochrony Prywatności.


Jakie prawa ma Użytkownik w TAKIDOM.PL?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Jak zawsze masz prawo dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować.


Czy moje dane będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?

Tak.

 Aby zbierać statystyki, skutecznie dostarczać Ci maile oraz ciągle usprawniać działanie Serwisu, w tym pokazywać Ci coraz lepiej dopasowane strony i oferty, korzystamy z narzędzi firm znajdujących się poza EOG., takich jak Google LLC czy MailChimp czy Facebook. Dbamy o to, by firmy te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności".


Więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez TAKIDOM.PL znajdziesz poniżej w Polityce Ochrony Prywatności i Regulaminie.Polityka ochrony prywatności

(Załącznik nr 1 do Regulaminu)


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Celem serwisu www.takidom.pl  jest ułatwianie kontaktów handlowych pomiędzy Użytkownikami- Wystawcami chcącymi sprzedać usługę lub produkty ( nieruchomości ), a Użytkownikami - Klientami na te usługi i produkty. Jednocześnie dokładamy starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzanych nam informacji i danych. Serwis wykorzystuje nowoczesne i sprawdzone technologie, co zwiększa techniczne bezpieczeństwo świadczonych usług.


I. Administrator danych osobowych oraz cel polityki ochrony prywatności


1. AMK Portal Sp. z o. o. , ul. Armii Krajowej 24, 83-330 Żukowo, NIP 589 200 65 51  (dalej "TAKIDOM.PL" lub "ADMINISTRATOR") jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "ogólne rozporządzenie o ochronie danych"), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że ADMINISTRATOR ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez TAKIDOM.PL, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu "przetwarzać" albo "przetwarzanie", mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usługi).


2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez TAKIDOM.PL w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.takidom.pl oraz powiązanych z nią usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja, składanie zapytań ofertowych, przesyłanie opinii oraz wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług TAKIDOM.PL. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Ochrony Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO".


3. Korzystanie z TAKIDOM.PL możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Ochrony Prywatności i Regulaminu TAKIDOM.PL.


4. Klikając w linki zamieszczone na platformie TAKIDOM.PL możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż TAKIDOM.PL  i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.


5. Korzystanie z serwisu internetowego, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z serwisu internetowego Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: 

(1) zawieranie umów z TAKIDOM.PL - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie serwisu internetowego oraz w regulaminie serwisu internetowego i niniejszej polityce ochrony prywatności niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi z

Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie serwisu internetowego oraz w regulaminie serwisu;

(2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów ) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.


6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 

(1) przetwarzane zgodnie z prawem;

(2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

(3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

(4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz

(5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


II. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych w TAKIDOM.PL


Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

(1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

(2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

(3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub

(4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.


Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej.


Poniżej opisaliśmy działania występujące na danych osobowych Użytkowników, w związku z korzystaniem z usług, które TAKIDOM.PL oferuje swoim Użytkownikom w ramach serwisu internetowego TAKIDOM.PL. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wymienionych poniżej celów.


1. Użytkownik – Klient składający zapytanie  podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie nazwa firmy, NIP) oraz akceptuje Regulamin.


Cele i podstawa prawna: TAKIDOM.PL przetwarza dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do realizacji Umowy z Użytkownikiem (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)), w następującym zakresie:


umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;

poszukiwania na zlecenie (to i kolejne) ( system powiadomień ) Użytkowników - Wystawców gotowych przedstawić ofertę Użytkownikowi- Klientowi;

kontaktowania Użytkownika – Klienta z  Użytkownikami – Wystawcami, między innymi poprzez wysłanie jego danych kontaktowych poprzez wiadomość e-mail do Użytkowników- Wystawców, którzy wystawiają poszukiwane przez klienta towary;

obsługi zgłoszeń (np. poprzez formularz na stronie Kontakt);

rozwiązywania problemów technicznych;Komu TAKIDOM.PL  udostępnia dane? 

Nasi pracownicy mogą kontaktować się z Użytkownikiem-Klientem w celu obsługi jego zapytań. Dane osobowe przekazywane są też Użytkownikom-Wystawcą, którzy wystawiają poszukiwane przez klienta towary, czyli tym samym zgłosili chęć kontaktu z Użytkownikiem-Klientem.


Jak długo TAKIDOM.PL przetwarza dane? 

Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy, w trakcie jej obowiązywania. Po tym okresie dane przechowywane są w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od daty wygaśnięcia Umowy.2. Użytkownik- Wystawca  podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie nazwa firmy, NIP) oraz akceptuje Regulamin.


Cele i podstawa prawna: TAKIDOM.PL przetwarza dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do realizacji Umowy zawartej z Użytkownikiem (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)), w następującym zakresie:


umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;

pełnego korzystania z serwisu TAKIDOM.PL, w tym powiadamiania o Użytkownikach-Klientach, którzy poszukują wystawiane przez  przez Użytkownika-Wystawcę towary ( nieruchomości )

kontaktowania Użytkowników-Wystawców z Użytkownikami-Klientami i udostępnianie danych kontaktowych Użytkownika-Wystawcy  potencjalnym Klientom: Użytkownikowi-Klientowi, w tym poprzez wiadomości e-mail;

obsługi zgłoszeń (np. poprzez formularz na stronie Kontakt);

kontaktowania się z Użytkownikiem-Wystawcą w celu świadczenia usług;

zakładania, zarządzania i obsługiwania konta;

zarządzania wystawionymi przez Użytkownika-Wystawcę  ogłoszeniem, np. zamknięciem ogłoszenia w wyznaczonym terminie;

rozwiązywania problemów technicznych;

obsługi reklamacji gdy Klient ją złoży;


Komu TAKIDOM.PL  udostępnia dane? Dane przekazywane są potencjalnym klientom Wystawcy, którzy są Użytkownikami TAKIDOM.PL. Naszą obsługę telefoniczną, korespondencję oraz obsługę ewentualnych płatności mogą realizować pracownicy TAKIDOM.PL i firmy zewnętrzne.


Jak długo TAKIDOM.PL przetwarza dane? Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy, w trakcie jej obowiązywania. Po tym okresie dane przechowywane są w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od daty wygaśnięcia Umowy.


3. Użytkownik składając Opinię w Serwisie podaje swoje dane (imię i nazwisko, adres e-mail, ewentualnie nazwę firmy i numer telefonu) i akceptuje Regulamin.


Cele i podstawa prawna: TAKIDOM.PL przetwarza dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do realizacji Umowy (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)) w celu zarekomendowania innym Użytkownikom serwisu ocenianego Wystawcy.


Komu TAKIDOM.PL udostępnia dane? Wystawca oceniany przez Użytkownika będzie miał dostęp do jego danych kontaktowych. Jeśli Wystawca dokona Odkryć danych kontaktowych potencjalnych Klientów oni również będą mogli zobaczyć dane kontaktowe tego Użytkownika wraz z treścią opinii. Pozostali Użytkownicy zobaczą jedynie imię i treść opinii. Pracownicy TAKIDOM.PL  mogą kontaktować się z Użytkownikiem w celu weryfikacji jego Opinii.


Jak długo TAKIDOM.PL przetwarza dane? Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy, w trakcie jej obowiązywania. Po tym okresie dane przechowywane są w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od daty wygaśnięcia Umowy.
4. Użytkownik kontaktuje się z TAKIDOM.PL (podając adres e-mail, ewentualnie numer telefonu, imię, nazwisko) poprzez formularz kontaktowy na stronie kontakt lub poprzez wiadomość e-mail.


Cele i podstawa prawna: dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO) w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Działem Obsługi Klienta, w tym do obsługi jego sprawy i udzielenia odpowiedzi w odpowiednim wątku.


Komu TAKIDOM.PL udostępnia dane? Dane udostępniane są pracownikom TAKIDOM.PL.


Jak długo TAKIDOM.PL przetwarza dane? Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Dane przechowywane są przez okres maksymalnie 10 lat.


5. Użytkownik  kontaktuje się z Wystawcą (podając adres e-mail, ewentualnie telefon, imię i nazwisko) poprzez formularz kontaktowy na stronie dotyczącej tego Wystawcy (nazywanej wizytówką).


Cele i podstawa prawna: TAKIDOM.PL  przetwarza na podstawie zgody (Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO), dane Użytkownika w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Wystawcą, w tym poinformowania Wystawcy kto jest nadawcą wiadomości.


Komu TAKIDOM.PL udostępnia dane? Dane udostępniamy Wystawcy, z którym Użytkownik chce się skontaktować.


Jak długo TAKIDOM.PL  przetwarza dane? Dane przechowywane są przez 12 miesięcy na wypadek ewentualnych roszczeń i sporów.


6. Użytkownik przystępując do Programu Partnerskiego podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko, nazwa działalności, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres, hasło, ewentualnie NIP) i akceptuje Regulamin.


Cele i podstawa prawna: TAKIDOM.PL przetwarza dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do realizacji Umowy (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)) w zakresie:


udostępniania narzędzi służących do pobierania Kreacji. Kreacje umożliwiają Użytkownikom dostęp do Produktów Programu Partnerskiego poprzez Stronę internetową Użytkownika zarejestrowanego w Programie Partnerskim;

udostępniania narzędzi do monitorowania skuteczności oraz do obsługi rozliczeń;

kontaktowania się z Partnerem w celu świadczenia usług;


Komu TAKIDOM.PL  udostępnia dane? Obsługę telefoniczną, korespondencję oraz obsługę ewentualnych płatności mogą realizować pracownicy TAKIDOM.PL i firmy zewnętrzne.


Jak długo TAKIDOM.PL przetwarza dane? Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy w trakcie jej obowiązywania. Po tym okresie dane przechowywane są w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od daty wygaśnięcia Umowy.


7. Dla naszych Użytkowników oraz na zlecenie Pytających znajdujemy firmy także w Internecie, poprzez ogólnodostępne wyszukiwarki takie jak Google czy Bing. Informacje, które znajdujemy to najczęściej dane firmowe, ponieważ jednak mogą pojawić się wśród nich dane osobowe (np. imię i nazwisko w nazwach jednoosobowych działalności lub w adresach email) przedstawiamy także informacje poniżej.


Cele i podstawa prawna: głównym celem działalności i prawnie uzasadnionym interesem TAKIDOM.PL jest pomoc Użytkownikom w znalezieniu interesujących ich Wystawców usług i produktów. Dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu TAKIDOM.PL (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) lub jest to niezbędne do realizacji Umowy z Użytkownikiem (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)) w celach:


proponowania Użytkownikom, którzy szukają Wystawców poprzez TAKIDOM.PL, kontaktu z tak wyszukanymi FIRMAMI;

wysyłania tak wyszukanym FIRMOM powiadomień o Użytkownikach szukających Wystawców  poprzez TAKIDOM.PL;


Komu TAKIDOM.PL udostępnia dane? Dane FIRM udostępniane są przez TAKIDOM.PL Użytkownikom, którzy szukają Dostawców przez TAKIDOM.PL. Korespondencję i obsługę telefoniczną mogą realizować pracownicy TAKIDOM.PL i firmy zewnętrzne.


Jak długo TAKIDOM.PL przetwarza dane? Dane przetwarzane są dopóki Użytkownik lub osoba, której dane dotyczą nie zgłosi chęci ich usunięcia. Po tym okresie dane przechowywane są maksymalnie przez 12 miesięcy w celu rozstrzygania ewentualnych roszczeń i sporów.


8. Wystawcy mogą na podstawie naszego Regulaminu w ramach Umowy skorzystać z narzędzia do wysyłania próśb o opinie lub zlecić nam pozyskanie opinii od swoich Klientów. Powierzają nam wtedy dane Klientów w celu pozyskania opinii. Powierzenie realizowane jest w zakresie zbierania, przechowywania, opracowywania i zmieniania takich danych jak np. imię i nazwisko, adres e-mail czy numeru telefonu. TAKIDOM.PL przechowuje powierzone dane maksymalnie przez 10 lat, aby zabezpieczyć interesy TAKIDOM.PL, Wystawcy i klienta Wystawcy na wypadek ewentualnych roszczeń i sporów.


9. Ponadto TAKIDOM.PL przetwarza w wymienionych poniżej celach dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO):


dostosowywanie kategorii zapytań, lokalizacji dla Użytkowników na podstawie aktywności w TAKIDOM.PL;

monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, składane Zapytania;

kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

przeprowadzanie badań i analiz serwisu TAKIDOM.PL między innymi pod kątem funkcjonowania, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

dopasowanie reklam lub ustawień usług podmiotów zewnętrznych zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;

prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług serwisu TAKIDOM.PL;

wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych, windykacyjnych;

statystycznych;

Archiwizacyjnych;III. Pliki Cookies oraz inne podobne technologie


Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu, umożliwienia logowania do niego oraz współpracy z aplikacjami udostępnianymi przez firmę Google, Inc. oraz Facebook. Akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca Serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerz

« Powrót